Privacy statement

Home

Mertens Bouwbedrijf B.V., verwerkt persoonsgegevens en is hiervoor verantwoordelijk. Wij willen je hierover duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Contactgegevens:
Mertens Bouwbedrijf B.V.
Emmasingel 32, 6001 BC Weert
0495-579710
www.mertens-weert.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens is alle informatie over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Kortom, het zijn dus alle gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres etc.. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Wanneer derden die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook video’s en foto’s worden gezien als persoonsgegevens. Daarnaast ook gegevens over opleidingen, je functie, mail en nog veel meer.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je bij ons in dienst bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens kunnen we verwerken van jou:
• Burgerservicenummer (BSN)
• Ras (indien je op een foto staat)
• Lidmaatschap vakbond (i.v.m. vergoeding)
• Gezondheid (WVP)
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (stage)

Van wie verwerkt Mertens Bouwbedrijf persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Personeelsleden en voormalig personeelsleden.
• Mensen die interesse hebben in een dienstverband bij ons.
• Mensen die interesse hebben in (de dienstverlening van) Mertens.
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen/grondslagen:
• Wettelijke plicht; zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld onze (loon)belastingaangifte.
• Uitvoering van een overeenkomst; bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.
• Met jouw toestemming.
• Verrichten van betalingen.
• Verzenden van informatie.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Gegevens kunnen worden gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om geïnteresseerden te informeren over activiteiten van en gebeurtenissen binnen onze organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fotogebruik bij vacatures of jubileumviering op Facebook.

Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Wij hanteren de volgende richtlijnen voor de bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Medewerkers (incl. ex): Wettelijke richtlijnen; bewaartermijn is afhankelijk voor het soort informatie.
• Sollicitanten: In principe 4 weken na afronding van de procedure, met jouw toestemming maximaal 12 maanden.
• Leveranciers: Wettelijke richtlijnen.
• Ketenpartners: Wettelijke richtlijnen.
• Klanten: Wettelijke richtlijnen.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Als werknemer kun je uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen op de persoonlijke pagina van Cobra kun je alle gegevens met betrekking tot jouw persoon terugvinden en ook bepaalde gegevens bewerken. Binnen de organisatie kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op de functie toegang toe moeten hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mertens Bouwbedrijf B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- & regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie of persoon, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@mertens-weert.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we persoonlijk contact met je opnemen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je onverhoopt een klacht willen indienen kun je deze ook sturen naar privacy@mertens-weert.nl. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@mertens-weert.nl.

Weert, juni 2020